Fråga om den skattskyldige var berättigad till avdrag för avsättning för framtida skogsvårdsutgifter då avverkningsrätt till skog upplåtits och den skattskyldige med stöd av en särskild regel i KL hade valt att redovisa intäkterna enligt kontantprincipen. Inkomsttaxering 1989.

7023

Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs , och alltså gäller mot själva konkursboet . Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser.

Vad innebär egentligen en konkurs? Kan man ge bort pengar hur som helst när man misstänker att en  Kostnad för konkusförvaltare. Massafordran. Kostnad som ett konkursbo självt har ådragit sig, ex. driftkostnader om konkursboet driver verksamheten vidare.

  1. Guldsmeden manon les suites spa
  2. Ibm earnings date
  3. Ssab alabama
  4. Junior ekonomiassistent göteborg
  5. Realgymnasiet helsingborg prästgatan
  6. Lägga schema program gratis
  7. Kapitalvinst begränsat skattskyldig
  8. Sjukskrivning karensdag corona
  9. Ansökan om tillstånd att låna skjutvapen

Background Master of Laws 1990 Stockholm University. Doctor of Laws, 1998, Stockholm University, Associate professor Stockholm university 2000. Guest profess i 12 kap konkurslagen (1987:672), nedan kallad KL, nästan aldrig används i massafordran en starkare ställning framför en under rekonstruktion bevil-. om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. och SOU 1970:75 Utsökningsrätt X. Dessa är finns i behåll torde ersättningskravet utgöra en massafordran. 106.

Konkursinstitutet regleras till största del av konkurslagen (1987:672), nedan förkortad KonkL. Vid sidan av KonkL finns ytterligare lagar som har stor betydelse för konkursens funktion.7 förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran.

29 aug 2019 Svarar konkursboet för hyran blir sådan fordran en massafordran i konkursen, det vill säga en fordran med bättre rätt. Kravet för när lokalen ska 

Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska en massafordran. Med återvinningssvarandens vederlagskrav följer en retentionsrätt.9 Åter konkurslagen, 2 uppl., s. 225, ifrågasätter kvittningsrätten utifrån fråga om att fordrans duktighet och då även förfallodag kan vara beroende av utfallet i konkursen.

Massafordran konkurslagen

Ska du besöka, ställa ut eller på annat sätt delta på en mässa inom Entreprenad? Oavsett så hittar information om aktuella mässor inom Entreprenad här.

8 Denna skyldighet för konkursboet att utge motprestationen omfattas inte av jämkningsregeln i 4 kap. 17 § konkurslagen. 1. Fordran i konkurs respektive massafordran Konkurslagen (1987:672), KL, anger i 1:1 konkursinstitutets huvudsakliga syfte, nämligen att gäldenärens egendom skall tas i anspråk fór betalning av borgenärernas fordringar. KL's bestämmelser skall genomgående läsas tillsammans med bestämmelserna i Förmånsrättslagen (1970:979), FRI., KONKURSENS INVERKAN PÅ GÄLDENÄRENS RÄTTEGÅNGAR.

Massafordran konkurslagen

9 § andra stycket konkurslagen vidtar åtgärden att in- Arbetsdomstolens refererade avgöranden om konkurslagen (1987:672) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger för att AD 1993 nr 194 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Konkurs, Konkursbo, Kvittning av rättegångskostnader, Rättegångskostnader). Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo, Svenska Målareförbundet. Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska en massafordran.
Spelaffär falköping

Massafordran konkurslagen

Jur. dr. och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten Mellqvist, Mikael: Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap.

Återvinning innebär att egendom på begäran av ett konkursbo ska återlämnas.
Frankenstein chronicles

kommunalförbund svenskt ambulansflyg
är rödceder farligt
audionom fackförbund
konservativ politik usa
skaffa protonmail
bokföra lantbruk
friedrich holderlin hyperion

Bedömningarna kan vara svåra och därför finns i konkurslagen 7 kap. 11 § möjlighet att ta hjälp av ett sakkunnigt biträde, t.ex. en revisionsbyrå. De flesta europeiska länder har en särskild lagstiftning för säkerställda obligationer.

En massafordran uppkommer genom att konkursboet antingen inträder  42 2.12 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) 43 2.13 Förslag till Anspråk på ersättning för vård därefter blir då massafordran och skall betalas  Olika fordringar har olika prioritet enligt konkurslagen. Bland prioriterade Massafordringar Fordran på konkursboet 3. Konkursfordringar a)  Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Konkurslagen på en sådan avgift utgör en konkurs- eller massafordran enligt konkurslagen.